Sakarya Detay Haber
Turan Ateş

NAFAKA

NAFAKA
Bu haber 07 Ağustos 2019 - 11:01 'de eklendi ve kez görüntülendi.

TV kanalının birisinde; iki Hukukçumuzun-uygulama içinde olan Av.- bu konudaki TARTIŞMA ve KAMUOYUNU Bilgilendirme TARTIŞMALARINI izledim.

A-Aile Bağları Gereği Nafaka….
-Önceki ve MK.nun 315. ve 316. Maddeleri bu konuda düzenleme getirmiştir.
315. Madde metni aynen:
“Herkes yardım etmediği sürette, zarurete düşecek olan usul ve furuuna ve erkek ve kız kardeşlerine muavenet ile mükelleftir.”
Önceki MK.nun 316/ 2. Fıkrası ise; Aynen:
“Erkek ve kız kardeşler, hali refahta bulunmadıkça, kendilerinden nafaka istenemez.”

YMK.nun 364. Maddesinin de getirdiği düzenleme; Madde metni Aynen:
“Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.
Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.
Eşi ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.”
YMK.nun 365. Maddesi, önceki MK.nun 316. maddesine uygun bir düzenleme getirmiştir. Madde metni aynen:
” Nafaka davası , mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır.
Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir.
Nafakanın, yükümlülerinin bir veya bir kaçından istenmesi hakaniyete aykırıysa hakim,onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir.
Dava , nafaka alacaklısına bakmakta olan resmi veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir.
Hakim,istem halinde ,irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktar da ödenebileceğini karara bağlayabilir.
Yetkili Mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.”
Önceki ve YMK.nunun getirdiği düzenlemeler hemen hemen aynı doğrultudadır. Ve gayette açıktır.
Ama…Uygulama da çok az açılan bir DAVA Türüdür.Ben 40 yıllık Meslek yaşamımda da bu tür davaların önüme geldiğini anımsamıyorum…
xxxxxx
Yine önceki MK.nunda olmayan ve YMK.nun 366. Maddesi ile getirdiği bir düzenleme vardır.
KORUNMAYA MUHTAÇ KİŞİLER
Madde metni aynen:
“Korunmaya muhtaç kişilerin bakımı,bununla yükümlü kurumlar tarafından sağlanır.Bu kurumlar,yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlardan isteyebilirler.”
Bunlar genellikle Yaşlı ve hasta kişilerdir…Güçsüzler Yurdu ve Bakımevleri; Ücreti Karşılığında bu görevleri yerine getirmektedir.Devlete ait bu tür Kurumlar bu hizmeti de karşılıksız yerine getirmektedirler….
xxxxxx
B-Eşlerin Boşanma-Ayrılık Sonucu Nafaka….

Önceki MK.nun 143. maddesi ve YMK.nun ise; 174. Maddesi BOŞANAN EŞLERİN Maddi-Manevi Tazminat Haklarını düzenlemiştir.Her iki düzenlemedeki ortak nokta;
Boşanma nedeni ile ; Eşlerin mevcut veya bekledikleri çıkarları ZEDELENEN EŞ; Kusursuz veya daha az Kusurlu olmak koşulu ile UYGUN bir MADDİ TAZMİNAT İsteyebilir.
Boşanma nedeni olan OLAYLAR nedeni ile KİŞİLİK HAKKI SALDIRIYA UĞRAYAN EŞ;Kusurlu olan diğer eş ten Uygun bir miktar MANEVİ TAZMİNAT olarak para ödenmesini İsteyebilir.
Ör. Eşini döven ve ağır hakaret eden EŞ, Boşanan eşine; Ve ZİNA YAPAN EŞ;Bu nedenle Boşanan EŞE, İstek halinde hem Maddi ve hemde Manevi Tazminatı ödemeye mahkum edilir.

Tartışılan YOKSULLUK NAFAKASI…..
Önceki MK.nun 144. maddesi ve YMK.nun 175. Maddesi bu konuyu düzenlemiştir. 
YMK.nun 175. Maddesi aynen:
“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf,kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak NAFAKA isteyebilir.
Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”
Madde gayet sarih…Önceki yasadaki düzenlemenin benzeridir. Yalnız önceki yasadaki düzenleme de;

“Erkeğin kadından Yoksulluk Nafakası isteyebilmesi için,HALİ REFAHTA bulunması gerekir.”
YMK.nun bu düzenlemeyi Eşitlik ilkesi doğrultusunda kaldırdı….
xxxxxx
Aile Mahkemesi Hakimi; Boşanma Davası ile beraber karar verir. Tabi ki davada istek olması gerekir.
Nafaka ve Tazminat Davaları; BOŞANMA DAVASI KARARI KESİNLEŞTİKTEN sonra BİR YIL içinde açılması gerekir. Bu süre geçerse; açılan Dava Zamanaşımı nedeni ile de REDDOLUNUR.
Nafakanın Miktarını,Hakimi Talebi aşmamak koşulu ile serbestçe TAKDİR eder.Ancak Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını Mahkeme araştırır…
Bazı Nafaka Davaları; her yıl kendiliğinden artış sağlanması istekli de açılabilir. Hakim;Hüküm altına aldığı NAFAKANIN Her yıl Enflasyon-Efe-Tüfe oranlarını da göz önünde tutarak ARTIŞ ORANINI ve Zamanını da Kararda belirleyebilir.
Daha önce hüküm altına alınan Nafakanın Günün Koşullarına göre Güncellenerek ARTIŞI içinde Dava açılır.

Önceki MK.nun 145. maddesinin getirdiği düzenlemeyi de aynen benimsemiş ve YMK.nun 176. Maddesi yeni bir düzenleme ile ÖDEME Biçimi getirmiştir.Madde metni aynen:
“Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.
Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.
İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka,alakalı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar;alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararı ile kaldırılır.
Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.
Hakim,istem halinde ,irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.”
xxxxxx
Bu Yasal Düzenlemenin ışığında; açıklamalar yapmaya çalışacağım….
Bu gün Yoksulluk Nafakasının Süreye bağlanmasını Kamuoyu çok tartışmaya başladı.
Kamuoyuna bir söz söylenir… 
.”Ağzı olan Konuşuyor…” 
YOKSULLUK Nafakası Mahkeme kararı ile Boşanan Eşler arasında oluşan bir Alacaktır. Miktarını;Talebi aşmamak koşulu ile Hakim belirler….Zaman içinde; Hüküm altına alınan YOKSULLUK NAFAKASI ARTIRILABİLDİĞİ gibi; Koşulları varsa AZALTILABİLİR DE….Talep uyarınca bu AZALTMA ve Artırma Düzenlemesine Hakim Karar verir.
– Doğal Olay olan ÖLÜM ile Nafaka kendiliğinden kalkar…
– Lehine Nafaka hükmedilen Eşin;İşe girmesi çalışması ve Ekonomik durumunun düzelmesi ile Talep uyarınca Hakim tarafından kaldırılır….
– Yoksulluk Nafakası Alan eşin-Kadın- EVLENMESİ ile sona erdirilir.
– Yoksulluk Nafakası Alan Eşin – Kadın veya Erkek-Gayri Resmi Evlenmesi ile Hakim tarafından sona erdirilir…Bu Resmi Olmayan yani FİİLİ EVLİLİĞİN ; Nafaka ödeyen Eş tarafından Dava edilip ve ispat edilmesi gerekir.
Bu Konuda Görevde iken bir çok karar verdim…Genellikle Kadın İmam Nikahı ile evleniyor….FİİLİ KOCASI da; Duruşmaya geliyor ve ” EVİNDE HİZMETÇİ OLDUĞUNU” söylüyor…Ama inandırıcı olmuyor.Sosyal yapısı ve ekonomik durumu; evinde özel Hizmetçi çalıştıracak kadar yeterli değil… 
xxxxxxx
YOKSULLUK NAFAKASI müessesine bu açılardan baktığımızda; SÜRELİ OLARAK,HÜKÜM altına alınması veya Yasal bir SÜRE Getirilmesi; Yasanın ve İnsan Haklarının Özüne de aykırıdır.
YOKSULLUK NAFAKASININ Koşulları ortadan kalktığından; İstek halinde Hakim tarafından kaldırılabiliyor.
Kamuoyu bu konuyu YANLIŞ ve de GEREKSİZ TARTIŞIYOR….Hemde bazı HUKUKÇULAR…..
İcra -Hukuk Yasası; NAFAKA denen müesseseye farklı bir görüş ile bakmaktadır. Nafaka Borcunu Ödemeyen BORÇLUYA HAPSEN TAZYİK Düzenlemesi Yaptırımını getirmiştir.
İcra-Hukuk Yasası diğer Alacaklar için böyle bir düzenleme getirmemiştir.

C-BOŞANAN EŞLERİN MÜŞTEREK ÇOCUK NAFAKALARI…..

Boşanan Eşlerin 18 yaşın altında olan Çocukların VELAYETİNİN Belirlenmesi; Aile HAKİMLERİNİ çok sıkan ve üzen bir durumdur…
1978 li yıllarda; Çocuk Ceza Mahkemelerinde HAKİMLİK-SAVCILIK yapacak görevlilerin EVLİ ve ÇOCUK sahibi olmaları zorunluydu.Ben bu düzenlemeye karşı çıkmıştım…Ancak evlenip; çocuğum olduktan sonra görüşüm çok değişti.
AİLE HAKİMLERİNİN de EVLİ-ÇOCUK Sahibi olmaları gerektiğinin savunucuları oldum….Aileyi tanımayan bir Hakiimin Aile Mahkemesinde; Aile hakkında karar vermesinin yanlış olduğunu hep savunuyorum….
Kamuoyu; yanlış bilgilendirilip , yönlendiriliyor, NAFAKA konusunda….
Mevcut MK.numuz çok güzel; EŞİTLİK İlkesi ve İnsanların Yaşam Hakları doğrultusunda bir düzenleme yapmıştır.
Bu sıkıntı; fazlaca NAFAKA ödenen Kadınlara yöneliktir…Belirli bir Süre BOŞANAN EŞLER; Yoksulluk Nafakası ödesinler ve sonrada sona erdirilsin….
HAYIRRRRRR…… OLAMAZZZZZ….
Saygı ile….

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
error: Bu sitenin içerikleri korumalıdır. Emeğe saygı !!